טיפים במיסוי מקרקעין

טיפ 1:

רבים מחברינו לא מודעים לכך שניתן לבצע פריסת שבח גם לתושבי חוץ. היתרון: 

אם אין להם הכנסה בארץ איזה סכום ההכנסה הינו"0".

מה לגבי נקודות זיכוי?

רבים חושבים שאין לתושב חוץ נקודות זיכוי. 

לגבי גבר- אכן אין לתושב חוץ נקודות זיכוי. אולם לגבי אישה – לאישה מגיע 0.5 נקודות זיכוי: בגין היותה אישה.

 

טיפ 2:

בענייני פריסה: האם הכנסות משכר דירה נחשבות כ"הכנסה חייבת" לצורך פריסת השבח? רק הכנסות הממוסות במס הכנסה במסלול מס שולי נחשבות כך. הכנסות משכר דירה הפטורות ממס או הממוסות בשיעור של 10% אינן נחשבות 

כ"הכנסה חייבת" צורך פריסה.

 

טיפ 3:

בעת תחשיב לשומת מס שבח ליחיד, מומלץ לבדוק כדאיות פריסת השבח אשר ביכולתה לחסוך 

עשרות אלפי ש"ח לנישום. 

באם מדובר בזוג, כדי למקסם את החיסכון, מומלץ לבדוק פיצול השבח בין בני הזוג.

 

טיפ 4:

בעניין זב"ן. מכירים את הוראת הביצוע 6/98? ההוראה קובעת כי זכויות בניה נוספות, בלתי מנוצלות, ששיעורן עולה על 10% משטח דירת המגורים הבנויה או שהינם עד לשווי של 100,000 ש"ח לא תיחשבנה ככאלו שהשפיעו על התמורה ולפיכך אין צורך להביאם לידי ביטוי בעת החישוב.

 

טיפ 5:

תנאי ראשוני ובסיסי לקבלת פטור דירה מגורים בהתאם לסעיפים 49ב(2) ו-49ב(5) או לחילופין, זכאות לתחשיב מס לינאירי מוטב, הינו כי הדירה הנמכרת הינה "דירת מגורים מזכה", קרי – שימשה למגורים 4 שנים לפני מכירתה או 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח. כדי להימנע מ"תאונת מס" עליך לוודא עם הלקוח קיומו של תנאי ראשוני ובסיסי זה בטרם תקבע לאיזה מסלול מיסוי לשייך אותו.

 

טיפ 6:

מבצע תחשיב בגין נכס עם זכויות בניה נוספות? מציע לך לקרוא היטב את הוראת הביצוע 8/2004 הקובעת כי בעת חישוב כאמור יש לקבוע למה לייחס כל ניכוי וניכוי – לדירה, לזב"ן או באופן יחסי לדירה ולזב"ן. הוראת הביצוע למשל קובעת כי היטל השבחה ניתן לנכות אך ורק מהזב"ן. עוד קובעת ההוראה כי הוצאות בניה ושיפוץ ניתן לייחס אך ורק לדירה. שכ"ט עו"ד , שכ"ט מתווך, מס רכישה – אותם למשל ניתן לייחס גם לדירה וגם לזב"ן.

 

מאמרים נוספים